A A A | | < wróć

16.09.2011 - Opieka medyczna w Austrii

ZDROWIE | Wybierasz się do Austrii w poszukiwaniu pracy? Jeszcze przed wyjazdem z Polski wyrób sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). W razie choroby dokument ten uchroni cię przed wysokimi kosztami leczenia.

 

            Wyjeżdżając do Austrii w poszukiwaniu pracy musisz wziąć pod uwagę i taką ewentualność, że podczas pobytu w tym kraju będziesz zmuszony skorzystać z tamtejszej opieki medycznej. Jest to o tyle ważne, że do momentu znalezienia tam pierwszej pracy nie będziesz podlegał austriackiemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

 

Karta EKUZ

            Aby nie zostać objętym wysokimi kosztami leczenia należy przed wyjazdem wyrobić sobie kartę EKUZ (Europejska Karta Opieki Zdrowotnej). Dokument ten uprawnia do korzystania z opieki tylko tych placówek, które podpisały umowę z regionalną kasą chorych (Gebietskrankenkasse). Listę takich punktów można uzyskać w miejscowej kasie chorych. Za leczenie prywatne będziesz już musiał zapłacić z własnej kieszeni. Wniosek o wydanie EKUZ należy złożyć w oddziale NFZ-u w miejscu zamieszkania. Odpowiedni formularz otrzymasz w urzędzie.

            Karta EKUZ nie zapewnia pokrycia kosztów transportu medycznego do Polski oraz powszechnie obowiązujących w Austrii opłat za świadczenia medyczne, dlatego aby uniknąć obciążenia tymi kosztami wskazane jest wykupienie dodatkowego, prywatnego ubezpieczenia.

 

Zgłoszenie do ubezpieczenia

            Wraz z podjęciem zatrudnienia w Austrii twój pracodawca zobowiązany jest zgłosić cię do ubezpieczenia zdrowotnego w lokalnej kasie chorych. Jako pracownik będziesz musiał wypełnić specjalny formularz meldunkowy. Po dopełnieniu wszystkich formalności członkowie twojej rodziny automatycznie zyskają prawo do ubezpieczenia zdrowotnego.

            Jako osoba nim objęta otrzymasz zieloną kartę ubezpieczenia z przypisanym numerem. Należy ją mieć przy sobie podczas każdej wizyty u lekarza. Karta potwierdza prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.

            W przypadku prowadzenia w Austrii jednoosobowej działalności gospodarczej ubezpieczasz się w Rzemieślniczej Kasie Chorych i sam odprowadzasz składki. W austriackim systemie ochrony zdrowia każdy ubezpieczony ma raz w roku prawo do badań stwierdzających stan jego zdrowia.

 

Opłaty za wizytę u lekarza

            W Austrii podobnie jak w Polsce możemy korzystać z usług lekarza rodzinnego Hausarzt, który może nas skierować do specjalisty. Za niektóre usługi medyczne pobierane są od pacjentów drobne opłaty. Można uzyskać zwrot tych pieniędzy z austriackiej kasy chorych (osoby ubezpieczone w Austrii), bądź po powrocie do Polski składając wniosek o zwrot kosztów do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ. W celu uzyskania zwrotu kosztów leczenia należy przedstawić oryginały rachunków i dowodów zapłaty.

            Częściowa odpłatność obowiązuje w przypadku leczenia stomatologicznego. Cenniki ustalane są indywidualnie przez dentystów, dlatego też przed skorzystaniem ze świadczenia warto zapytać o jego cenę.

            Za każdy dzień pobytu w szpitalu obowiązuje opłata w wysokości 10-15 euro. Udział ubezpieczonego w tych kosztach jest ograniczony do 28 dni w roku. Cena jednej doby szpitalnej dla pacjentów nieposiadających ubezpieczenia wynosi ponad 500 euro. Szpital może zaproponować hospitalizację w ramach tzw. Sonderklasse (specjalny cennik podwyższonego standardu opieki). W przypadku wyrażenia pisemnej zgody na Sonderklasse należy liczyć się z podwyższonymi, bezzwrotnymi kosztami pobytu.

 

Leki na receptę

            Leki znajdujące się w austriackim spisie lekarstw można zakupić w każdej aptece na podstawie recepty wystawionej przez lekarza posiadającego umowę z kasą. Za każdy lek naliczana jest bezzwrotna opłata w wysokości 4,70 euro. Koszt leków spoza spisu lekarstw może być pokryty przez kasę chorych tylko za zgodą głównego lekarza kasy.

            Recepty objęte refundacją wydaje lekarz posiadający umowę z kasą chorych. Jeśli wystawił ją lekarz nieposiadający umowy, kasa chorych może uznać ją za równoważną z receptą lekarza kontraktowego. W innym przypadku należy pokryć koszty leków, mając prawo do zwrotu poniesionych kosztów do kwoty, którą pokrywa kasa chorych.

 

Maciej Sibilak

Źródło: „Praca i nauka za granicą, wyd. nr 195 (11.07-24.07.2011), s. 9

 euro-punkt.pl on Facebook